محصولات کشت گستر
خرید وفروش قارچ دکمه ای

فروش بذر قارچ  صدفی همراه با جزوه ولوح فشرده   آموزشیفروش کمپوست بلوک قارچ دکمه ای


فروش تجهیزات و لوازم سالن های پرورش قارچ وگلخانه

09133560955

03538242029