محصولات کشت گستر
مزایای گواهینامه بین المللی مهارت فنی وحرفه ای:

1-داشتن اعتبار بین المللی گواهینامه


2-دارای اعتبار به منظور احزار صلاحیت حرفه ای در بخش های مختلف


3-احتساب ساعات آموزشی به عنوان سنوات تجربی در گارگاه های مشمول

طرح طبقه بندی مشاغل4-قابلیت تطبیق با برخی واحد های آموزش وپرورش به منظور کسب مدرک

دیپلم در رشته های کار ودانش5-امکان برخورداری از تهسیلات (وام)خود اشتغالی وکار آفرینی نزد بانکها

  براساس ضوابط مربوطه


6-اولویت در صدور پروانه کسب


7-قابل ترجمه